Успешно приключи квалификационното обучение на първата група от 10 заети лица от Модул 2 на проекта. Проведени бяха 60 теоретични и практически занятия за обучение по предоставяне на социални услуги на деца и възрастни граждани с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания. Учебните часове преминаха при висока активност на обучаемите. По мнение на курсистите, както и на екипа от Водещата организация “БУРГАСБУС” ЕООД и от партньора, оценката за проведеното обучение и нивото на усвоените знания и умения е много висока. Надяваме се на същата положителна оценка и от страна на клиентите.

От 2 април 2008 г. “БУРГАСБУС” ЕООД , в качеството си на водеща организация реализира Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. С финансовата подкрепа на Европейския социален фонд дружеството инвестира в най-големия капитал на фирмата - човешкия фактор и неговата квалификация.
Проектът е насочен в две основни направления:
Квалификационно обучение на лица, работещи във фирмата
По модул 1 от проекта - За придобиване на правоспособност “Водач на МПС, категория Ттб” иПо модул 2 - Обучение по специалността “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” като част от професията “Социален работник”.

С работата си по проекта “БУРГАСБУС” ЕООД – дружество, при което едноличен собственик на капитала е Община Бургас, показва основните характеристики на бъдещата транспортна услуга, предлагана на гражданите на Бургас – екология, високо качество на обслужването, достъпност.

 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” BG 051PO 001/ 07/ 2.1-01
ДОГОВОР № ESF – 2101 – 02 – 02002 / 02.04.2008 г.


Квалификационно обучение на заети лица
Модул  1 :  За придобиване на правоспособност “Водач на МПС, кат. Ттб”

          В “Бургасбус” ЕООД се осъществява проект с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по ОП “Развитие на човешките ресурси” от м. април 2008г.           Проекта предоставя възможност за квалификационно обучение на заети лица за придобиване на правоспособност “Водач на МПС, категория Ттб”.
          Първата група от 10 курсиста вече получиха  новите си свидетелства за управление на МПС с допълнителната категория за  “Водач на тролейбус” и с нетърпение очакват да почнат работа като такива. Сегашните им работни места са: монтьори, проверители, шофьори и кондуктори в градския транспорт.
В момента се осъществява обучението на втората група по проекта от нови 10 курсиста.


 

 

Коментар

Интервю