http://www.burgasnews.com/images/stories/auto2/burgas-bus-esf-1.jpg

В „Бургасбус” ЕООД се осъществява проект с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001/07/2.1-01Договор № ESF – 2101-02-02002/02.04.2008г Квалификационно обучение на заети лица Модул 1: За придобиване на правоспособност „водач на МПС, кат. Т тб” На този етап, тече обучението на трета последна група от 10 човека работещи във фирмата На 10.06,2009г бе проведен вътрешен изпит по теория на трета група, който бе издържан успешно от всички курсисти. В момента се провеждат практически занятия по кормуване на обучаемите от трета група. Като цяло занятията вървят по график и се предвижда те да приключат до септември 2009г. От преминалите изпита по теория и практика, първа и втора група на курса, оценката за обучението и усвояване на уменията е много добра. В потвърждение на това, от месец февруари са назначени двама тролейбусни водачи, завършили обучението с първа група, които се справят добре със служебните си задължения. Предстои назначаването на още един тролейбусен водач през август 2009г. Политиката на фирмата е да бъдат приоритетно назначавани завършилите успешно курса на обучение за тролейбусни водачи при наличие на свободен щат.

 http://www.burgasnews.com/images/stories/auto2/autobus-ep-1.jpg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се оноси от “БУРГАСБУС” ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Коментар

Интервю