"БУРГАСБУС" ОБУЧАВА ШОФЬОРИ ПО ПРОЕКТ

 

На 24.04.2008 г. от 11.00 часа в залата на Община Бургас “БУРГАСБУС” ЕООД проведе пресконференция, на която представи своя Проект за финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. С финансовата подкрепа на Европейския социален фонд дружеството ще реализира проект за инвестиране в най-големия капитал на фирмата - човешкия фактор и неговата квалификация.
Проектът е насочен в две основни направления:
- Обучение на целева група за придобиване на допълнителна квалификация “Водач на МПС категория Ттб/тролейбус”. Чрез него се цели повишаване мобилността и взаимозаменяемостта на персонала. То е и в контекста на идейния проект за разширяване на екологично чистия тролейбусен транспорт в града.
Акцент в обучителния процес ще се постави на културата в обслужването и качеството на транспортната услуга. Като следствие от по-добрата квалификация на персонала се очаква повишаване производителността на труда и конкурентноспособността на предприятието.
- Интересен аспект от проекта е фокусиране върху проблемите на отделни сегменти от клиентите на транспортната услуга със специфични изисквания - хората с увреждания. Тяхното обслужване налага необходимостта от нови познания на персонала, зает в тази сфера. А това е в синхрон с изискванията на Европейските директиви за равнопоставеност на социалните групи в обществото.
Придобиването на специфични знания и умения за работа с хора с различни специфики и проблеми ще даде възможност за интегриране на трудноподвижните граждани в социалния живот на града.
Внедряването на достъпно транспортно обслужване е част от дейността по осигуряване изпълнението на Стандартните правила за обезпечаване на равни възможности на хората с увреждания, приета от организацията на ООН, както и изискванията на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, раздел V Достъпна битова и околна среда.
Обучаваща организация по модула “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания” е Партньорът на дружеството по Проекта - Център за професионално обучение “Стил - Саркиз Алтънджиян” - гр. Бургас
Обучаваща организация по модула “ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ ТтБ/ТРОЛЕЙБУСИ/” ще бъде избран по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Процедурата е открита и обявена в Държавен вестник.

 

Коментар

Интервю