С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕСъс Заповеди №№ 720 и 721 от 24.03.2017 г. на Кмета на Община Бургас са открити процедури за избор на оператори на язовирни стени за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, както следва:    1. Язовир, изграден в…
ОБЩИНА БУРГАСНа основание чл. 18 и чл. 18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 38, ал.1 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със заповед на кмета на Община Бургас със заповед № 233/31.01.2017 год. ОБЯВЯВА КОНКУРСЗа възлагане управлението на…
Община Бургас набира младежи за включване в обучения за придобиване на професионална квалификацияОбщина Бургас търси младежи до 29-годишна възраст, които да включи в обучения за придобиване на професионална квалификация за следните позиции:- Помощник-възпитател;- Социален асистент; - Готвач;- Строител - специалност мазилки и шпакловки.* Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:-…