Община Бургас набира младежи за включване в обучения за придобиване на професионална квалификацияОбщина Бургас търси младежи до 29-годишна възраст, които да включи в обучения за придобиване на професионална квалификация за следните позиции:- Помощник-възпитател;- Социален асистент; - Готвач;- Строител - специалност мазилки и шпакловки.* Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:-…
В Държавен вестник бр.17 от 17.01.2017г. са обнародвани :- Решение № 19-11/29.11.16г. на Общински съвет Бургас, с което се одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.11.264 по КК на гр.Бургас до проектна водопроводна мрежа в…
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава- С Решение № 19-7/29.11.16г. Общински съвет Бургас  : 2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от…