Община Бургас обявява конкурс за управление на Център за социална рехабилитация и интеграция

ОБЩИНА БУРГАС


На основание чл. 18 и чл. 18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 38, ал.1 и чл. 37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със заповед на кмета на Община Бургас със заповед № 233/31.01.2017 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За възлагане управлението на социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 20 места, в Община Бургас.

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:
          1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон; юридически лицa; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
          1.2. Кандидатите по т. 1.1 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.
    1.3.   В конкурса не може да участва кандидат - търговец, който:
1.3.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
1.3.2 е в процедура по ликвидация;
1.3.3 е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
1.3.4. е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – ако се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура по преустановяване на дейността съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
1.3.5.  е лишен от право да упражнява търговска дейност.
1.4. В конкурса не може да участва кандидат, който:
     1.4.1. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата, към Община Бургас или към общината по адреса или седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.4.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, освен ако не е реабилитиран.
1.5. Изисквания към кандидатите:
1.5.1. Опит в предоставяне на  социални услуги, а ако кандидатът е търговец – добра търговска репутация;
1.5.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;
1.5.3. Наличие на организационен капацитет;
1.5.4. Наличие на финансова стабилност;
1.5.5. Програма за развитието на социалната услуга.

2. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги.
            Изпълнителят - доставчик на социални услуги следва да предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугата е насочена към целевите групи на лицата с физически, умствени и сензорни увреждания и техните близки.

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
3.1. Финансовото участие от страна на Общината се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.
3.2. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерски съвет.

4. Документи за участие.
4.1. Нотариално заверено удостоверение за вписване в регистъра към Агенция за социално подпомагане;
4.2. Нотариално заверен препис от решение за съдебна регистрация;
4.3. В случай че кандидатът не е търговец - удостоверение за актуално състояние, издадено от Регистър Булстат при Агенция по вписвания, издадено не по-рано от 2 месеца преди подаване на документите;
4.4. Ако кандидатът не е търговец  - нотариално заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ, издадена от Регистър Булстат при Агенция по вписвания;
4.5. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години, заверени от одитор, или декларация от кандидата, че не подлежи на одиторски контрол;
4.6. Удостоверения  от съответните компетентни органи или декларация от организацията за:
4.6.1. Наличие/липса на задължения към държавата, издадено от Национална агенция по приходите след датата на обявлението;
4.6.2. Наличие/липса на изпълнителни дела, по които са длъжници кандидатът или лицата, които са еднолични собственици на капитала, управители или прокуристи.
Забележка: Ако кандидатът има задължения към държавата или към общината по седалището му, но същите са отсрочени, разсрочени или обезпечени, вместо горепосочените удостоверения се представят разрешение за отсрочване или разсрочване, ведно с погасителен план или постановление за налагане на обезпечителни мерки, запорно съобщение и други.
4.7. Представяне на кандидатстващата организация – цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години;
4.8. Споразумение за партньорство (в случаите на обединение – дружество по ЗЗД, консорциум или търговски консорциум);
4.9. Техническо предложение за предоставяне на социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция“, което да съдържа Попълнен подробен формуляр на техническо предложение (Приложение № 2)
4.10. Финансово предложение, съдържащо Попълнен формуляр за разбивка на разходите (Приложение № 3)
4.11. Кандидатите трябва да представят по един оригинален екземпляр и по две копия на техническото и финансовото предложение. Последните се поставят в два отделни запечатани плика, обозначени съответно „Техническо предложение” и „Финансово предложение”. Върху плика с финансовото предложение се обозначава също: „Да не се отваря едновременно с техническото предложение”. Двата плика се поставят в трети запечатан плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес на кандидата.

5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса.
5.1. Конкурсът ще бъде проведен на 29.03.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Община Бургас.
5.2. Конкурсът ще се проведе от Конкурсна комисия, в чийто състав се включват представители на Общинска администрация, представител на Министерство на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане.
5.3. В 14-дневен срок комисията разглежда представените от кандидатите документи; оценява и класира Техническите и Финансови предложения; изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.
5.4.  Конкурсът ще се осъществи на два етапа:
Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи по т. 4 и проверява наличието и редовността им.
Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Технически и Финансови предложения.
5.5. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.
5.6. За всеки етап от конкурса комисията съставя протокол.

6. Краен срок и мястото за подаване на документите.
     Кандидатите представят документи по настоящия конкурс в 45-дневен срок, считан от датата на публикуването на обявлението в един национален и един местен всекидневник.
            Документите се подават лично в  Центъра за административно обслужване на граждани на адрес: гр. Бургас, ул.”Александровска” № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

7. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.
7.1. В тридневен срок от класиране на кандидатите от Комисията, Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.
7.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта по т. 7.1.
7.3. Въз основа на заповедта по т. 7.1. кметът на общината и кандидатът, класиран на първо място, сключват договор, с който се уреждат видът и обемът на предлаганите социални услуги, цената на договора, гаранциите за използването на предоставените бюджетни средства, правата и задълженията на страните, срокът на договора и санкциите при неизпълнение.
7.4. Заповедта за определяне на спечелилия конкурса кандидат подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

8. Начин на оценяване.
Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
8.1. Институционален капацитет и състояние на кандидатстващата организация - 20 точки, в т.ч.:
8.1.1. Финансов капацитет и квалификация на кадрите (5 точки).
8.1.2. Опит в предоставянето на социални услуги за деца (10 точки).
8.1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации (5 точки).
8.2. Техническо предложение и методология, адекватни и съответстващи на Техническото задание - 40 точки, в т.ч.:                                                                                                     
8.2.1. Предложена методология, отговаряща на техническото задание и на местните условия и гарантираща качеството на услугите в съответствие с международните норми и българското законодателство (20 точки).
8.2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка (10 точки).
8.2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност (10 точки).
8.3. Организационна структура и разпределение на персонала в съответствие с общата численост по Техническото задание - 15 точки, в т.ч.:
8.3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление (10 точки).
8.3.2. Програми за подбор на персонал, развитие и обучение (5 точки).
8.4. Оценка на Финансовото предложение - 25 точки, в т.ч.:
8.4.1. Разбивка на разходите в рамките на предварително определения бюджет, съобразно  действащия стандарт за издръжка на държавно делегирани дейности (20 точки).
8.4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните  услуги - предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране - начин и форма (5 точки).
Общ брой точки:  100

9. Други специфични условия.
9.1. Неразделна част от настоящата заповед е конкурсната документация, състояща се от:
•    Задание за предоставяне на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“ Община Бургас - Приложение № 1;
•    Формуляр за предоставяне на техническо предложение - Приложение № 2;
•    Формуляр за предоставяне на финансово предложение - Приложение № 3;
•    Проекто-договор - Приложение № 4.                                                                                                                                                                                                                                                                           9.2. Кандидатите могат да закупят конкурсната документация, в размер на 100,00 лв. (сто лева) с включен ДДС, от Центъра за административно обслужване на граждани  на адрес гр. Бургас, ул.”Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 ч.  до 17,15 ч.
9.3. Повече информация за предоставяните социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ Община Бургас, както и за задачите, обхвата и очакваните резултати от работата на доставчика на услугите, се съдържа в Заданието за предоставяне на социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция“  Община Бургас.

За допълнителна информация – Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ при Община Бургас, тел.: 056/907-423; 056/907-413.Още новини от Бургас

Кръгла маса обсъди деинституционализацията в областта

В областна управа се проведе кръгла маса на тема "Добри практики и предизвикателства пред деинституционализацията в Бургаска област". Като домакин на събитието тя беше открита… Прочети още »